ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
03/03/2021 09:57


Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 7 de setembre de 2017

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 7 DE SETEMBRE DEL 2017.
R.A. 243/2017

El Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer (València) , D. Julio A. García Martínez. En exercici de les atribucions que es fixen en l'article 21 1- c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article 41-4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'article 26.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
Atès el calendari de sessions aprovat pel plenari d'aquest Ajuntament el 18 de juny del 2015, RESOLC:

1er.- CONVOCAR, als membres de la corporació municipal a SESSIÓ ORDINÀRIA, a celebrar el dia DIJOUS 07 DE SETEMBRE DEL 2017 a les 21:00 HORES, en primera convocatòria, en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament.

2on.- APROVAR el següent ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

PRIMERA PART
ASSUMPTES DE CARÀCTER RESOLUTIU

1r.- Aprovació, si cal, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
2n.- Assumptes de Presidència.
3r.- Presentació de sol·licitud destinada a realitzar les obres per causa de l'ajuda econòmica del programa d'Inversions Financerament Sostenibles de 2017 (IFS-2017), amb encàrrec de redacció de projecte i designació de direcció facultativa.
4t.- Adonar dels informes publicats en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, corresponents al segon trimestre de 2017.
5é.- Acceptació del Pla Provincial per a les Obres i Serveis de 2017, amb encàrrec de redacció de projecte per romanents i designació de direcció facultativa.

SEGONA PART
DEDICADA AL CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1er.- Donar compte dels decrets de la presidència dictats des de la celebració de la sessió ordinària anterior.
2n.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, de mocions presentades pels regidors amb el conforme dels portaveus.
3r.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, tractament d'assumptes que no formen part de l'orde del dia de la sessió.
4t.- Precs i preguntes.

3er.- NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ: Lliurament electrònic als representants municipals de la de la notificació d'aquesta sessió de ple , i la seva publicació per a general coneixement en el tauler d'anuncis oficials d'aquest Ajuntament, a la seva pàgina web institucional i per mitjà d'anunci de veu pública De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents. Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic.
Així ho ordena l'Alcalde–President
A Alcàntera de Xúquer a 30 d’agost del 2017.
« Març 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31