ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
03/03/2021 10:31


Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 11 de gener de 2018


DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE ALCÀNTERA DE XUQUER A CELEBRAR EL DIJOUS 11 DE GENER DE 2018.


R.A. Nº 2 /2018.


El Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Alcántera de Xúquer (València), En Julio Aurelio García Martínez.


En exercici de les atribucions regulades en l'article 21-1-c(de la Llei 7/1985, de 02 d'abril, reguladora de les bases de règim local, article 41-4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre per la qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l'article 26.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Atès el calendari de sessions aprovat pel plenari d'aquest ajuntament el 18 de juny del 2015, així com l'adaptació consensuada per a la sessió ordinària del mes de gener de 2018 en el ple de 02 de novembre de 2017.


RESOLC

1º.-CONVOCAR, als membres de la corporació municipal a SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE, a celebrar el dia DIJOUS 11 DE GENER DE 2018 a les 21:00 HORES, en primera convocatòria, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament.


2º.-APROVAR EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ :

ASSUMPTES RESOLUTIUS


PRIMER. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.


SEGON. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA


TERCER. MOCIÓ SOBRE SUPORT AL CAMÍ DEL XÚQUER, PRESENTADA PER LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2017 AMB NOMBRE OFICIAL D'ENTRADA 1731.


QUART. DICTÀMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES AL VOLUM DE PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018.


CINQUÈ. DICTÀMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES D'INCORPORACIÓ DE PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS AL VOLUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018.


SISÈ. DICTÀMEN DE LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA PUBLICACIÓ DE "PARTICIPA EN ELS PRESSUPOSTOS 2018 D'ALCÀNTERA DE XÚQUER".


SETÈ. ACREDITACIÓ DELS PROFESSIONALS DE L'OFICINA TÈCNICA MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE 2018.


VUITÈ. NOMBRE D'HABITANTS A 01 DE GENER DE 2018 EN EL PADRÓ MUNICIPAL.


NOVÈ. PROPOSTES TÈCNIQUES A L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLLS.

DÈCIM. AUTORITZACIÓ DE L'OBERTURA COMERCIAL EL DIVENDRES 31 D'AGOST DE 2018 (CONSUM, NRE 1898 DE 27 DE DESEMBRE DE 2017).


ONZÈ. OBERTURA D'EXPEDIENT D'AUGMENT DE COMPLEMENT DE DESTINACIÓ A L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 001.


CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERNPRIMER.- ADONAR DELS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA.


SEGON.- AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA SEUA URGÈNCIA, ACORDS PER MOCIONS PRESENTADES PELS REGIDORS AMB EL CONFORME DELS PORTAVEUS.


TERCER.- AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA SEUA URGÈNCIA, TRACTAMENT D'ASSUMPTES QUE NO FORMEN PART DE L'ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ.


QUART.- PRECS I PREGUNTES.3º.-NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ.- Enviament electrònic al correu electrònic dels membres de la corporació municipal en gestió de notificació d'aquesta convocatòria a sessió ordinària de ple, i publicació per a generar coneixement en el tauler d'anuncis oficials d'aquest ajuntament, en la págima web institucional i per mitjà d'anunci de veu pública.

De no reunir-se el nombre suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria, transcorregudes 48 hores següents, tenint en compte que no es consideren hàbils el dissabte i el diumenge.

Així mateix, faig constar que l'assistència dels membres de la corporació és obligatòria, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què en qualsevol altre cas, puga incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 02 d'abril i corcondantes del text refós de règim local i del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic.


Així ho ordena l'Alcalde-President en Alcàntera de Xúquer a 04 de gener de 2018

Signat, l'Alcalde, Julio Aurelio García Martínez - Signat, la fedatària municipal, Secretària-Interventora Mª Teresa Soler i TarazonaDescarrega ací el Decret Signat
« Març 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31