ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
18/04/2021 10:41


Subvenció als estudiants d'Alcàntera de Xúquer 2010-2011

Decret: Resolució Alcaldia 200/2010

Ref. Subvencions 2010

 

Convocatòria i bases de la subvenció Ajuda als estudiants matriculats en centres acadèmics en el curs 2010-2011 , que siguen veïns d'Alcàntera de Xúquer.

NA TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA),

En virtud de les facultats que hem són pròpies per la presidència d’esta corporació municipal, així com per aplicació de la la Llei 38/2003, de 17 novembre general de Subvencions.

Considerades les peticions que arreplega esta Alcaldia dels estudiants empadronats en la nostra població, al respecte de la necessitat d’ajuda municipal per a col.laborar en els gastos en materia educativa en el seu procés de formació.

Considerant que és de justicia que esta entitat local obriga una convocatòria pública de suport als nostres veïns estudiants, es pel que RESOLC, aprovar les següents BASES de CONVOCATÒRIA PER A SUBVENCIÓ: “AJUDA ALS ESTUDIANTS MATRICULATS EN CENTRES ACADÈMICS EN EL CURS 2010-2011, QUE SIGUEN VEÏNS D’ALCÀNTERA DE XÚQUER”.

1.- OBJECTE : Ajuda als estudiants matriculats en centres acadèmics en el curs 2010-2011 , que siguen veïns d'Alcàntera de Xúquer, i que finalitzats els seus estudis en el CP Cervantes de la localitat, acrediten la seua continuïtat en la formació acadèmica.  Es fixa com a límit d'edat per a ser sol·licitant d'esta ajuda la de 25 anys.

2.- QUANTIA: Subvenció fixa: 50,00 euros.

 

3.- IMPORT PRESSUPOST: Gasto en material educatiu per un import superior a 60 euros com a mínim, acreditat amb factura reglamentariament lliurada. Els justificants presentats que no siguen reglamentaris es retornaran als interessats, donant-los 10 dies per a la seua presentació adequada a dret.

4.- TERMINIS: Fins el 22 de novembre del 2010.

5.- DOCUMENTACIÓ:

a) Instància dirigida a esta Alcaldia de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer ajustada al model o annex I publicat en esta convocatòria. Si el beneficiari és una persona menor d'edat acreditació de representant: denominació, CIF, domicili, telèfon, número de compte corrent (20 dígits), dades personals del representant, lloc, data i firma.

b) Els estudiants universitaris i els d'academies hauran d'aportar justificant documental de la matrícula confirmada en el curs 2010-2011 en la seua facultat, escola universitària o centre d'estudis/acadèmia.

6.- EN CAP CAS SERAN OBJECTE D'AJUDA GASTOS JA SUBVENCIONATS PER ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES, PER LA QUAL COSA SERÀ PRESENTAT EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE L'ADQUISICIÓ EN FORMAT ORIGINAL PER A SER DILIGENCIAT PER ESTE AJUNTAMENT.

7.- El sol·licitant, en plena possessió de la seua capacitat jurídica i d'obrar, en nom propi o en representació del peticionari, farà constar, baix la seua responsabilitat, que el que subscriu/el seu representat complix amb tots els requisits per a ser beneficiari d'una subvenció, exigits en l'articule 13 de la Llei 38/2003, de 17 novembre general de Subvencions, així com no estar sotmés en procediments de cobrament per via de constrenyiment de deutes contrets amb les tresoreries públiques local, autonòmica o central, declarant que són certes les dades que figuren en la sol·licitud.

8.- L’ajuntament d’Alcàntera de Xúquer es reserva la facultat de l’exercici d’accions de comprovació i coordinació amb altres centres administratius per a gestió d’esta ajuda.

9.- Publíque’s, notifique’s i done’s compte al Ple Municipal en la propera sessió que es celebre.

Així ho mane i signe, a Alcàntera de Xúquer, a 27 de setembre del 2010.

L’ALCALDESSA-PRESIDENTA,

 

 

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO

 

 

 

 


ANNEX I

 

 

 

MODEL DE SOL·LICITUD D'AJUDA PER A ESTUDIANTS EMPADRONATS A ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA), CONVOCADA PER R.A. 200/2010.

 

 

Dades d'identificació de la subvenció

 

ADMINISTRACIÓN GESTORA: AJUNTAMENT ALCÀNTERA DE XÚQUER

Ausiàs  C.I.F. P/4601600 - B· 46293 ·March, 2

Telèfon 96 258 04 02 · Fax 96 258 06 79 · email : axuquer@gva.es

 

Finalitat de la subvenció: Ajuda als estudiants matriculats en centres acadèmics en el curs 2010-2011 , que siguen veïns d'Alcàntera de Xúquer, i que finalitzats els seus estudis en el CP Cervantes de la localitat, acrediten la seua continuïtat en la formació acadèmica.

Es fixa com a límit d'edat per a ser sol·licitant d'esta ajuda la de 25 anys.

 

 

 

Subvenció fixa: 50,00 euros

 

 

Import pressupost: Gasto en material educatiu per un import superior a 60 euros, degudament acreditat fins  les 14:00 hores del 22 de novembre del 2010 amb factura original reglamentària.

 

 

Convocatòria: R.A. 27.09.2010

 

 

 

 

Band  Públic:

Des del 28.09.2010

Publicación 

Tauler Municipal Anuncis

Dades d'identificació del beneficiari/a

 

NOM DEL BENEFICIARI/A:

 

NIF / CIF

Direcció:

 

Municipi/ Provincia:

 

ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)

Dades bancàries per a l'ingrés (20 dígits) : __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Codi Postal:

46293

 

Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:

Dades d'identificació del representant  (Quan el sol·licitant siga MENOR D'EDAT)

 

NOM DEL REPRESENTANT:

 

DNI/CIF:

Càrrec o representació:

 

Direcció:

 

Municipi/ Província:

 

Direcció a efecte de notificacions:

 

Municipio/ Província:

Codi Postal:

 

Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:

Declaració de dades del centre en què es troba inscrit el sol·licitant

durant el curs 2010/2011

 

Nom del centre educatiu:

Localitat del centre educatiu:

Descripció d'estudis que es cursen:

 

Observacions: Els estudiants universitaris i els d'academies hauran d'aportar justificant documental de la matrícula confirmada en el curs 2010-2011 en la seua facultat, escola universitària o centre d'estudis/acadèmia.

 

EN CAP CAS SERAN OBJECTE D'AJUDA GASTOS JA SUBVENCIONATS PER ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES, PER LA QUAL COSA SERÀ PRESENTAT EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE L'ADQUISICIÓ EN FORMAT ORIGINAL PER A SER DILIGENCIAT PER ESTE AJUNTAMENT.

 

Declaració responsable de complir els requisits per a obtindre la condició de beneficiari/a.

El sol·licitant, en plena possessió de la seua capacitat jurídica i d'obrar, en nom propi o en representació del peticionari, fa constar, baix la seua responsabilitat, que el que subscriu/el seu representat complix amb tots els requisits per a ser beneficiari d'una subvenció, exigits en l'articule 13 de la Llei 38/2003, de 17 novembre general de Subvencions, així com no estar sotmés en procediments de cobrament per via de constrenyiment de deutes contrets amb les tresoreries públiques local, autonòmica o central, declarant que són certs les dades que figuren en la present sol·licitud.

 

Alcàntera de Xúquer , ............................de..........................del 2010

 

El/La sol.licitant                                                                    El/La representant, si cal.

 

 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

             

 

Comentaris

No s'ha publicat cap comentari.

Afegeix comentari

Connecta't per a enviar comentaris

Valoracions

Només els Usuaris poden fer Valoracions.

Inicia Sessió o bé Registra't per votar.

No hi ha cap Valoració publicada.« Abril 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30