ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
03/03/2021 08:48


CONVOCATÒRIA SESSIÓ CEC 30 03 2011
TEXT DE LA CONVOCATÒRIA:

Tinc l’honor de comunicar-li resolució de l’Alcaldia convocant a sessió municipal, d’acord amb el següent detall:

“R.A 42/11 Convocant sessió ordinària de Comissió Especial de Comptes.

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L´AJUNTAMENT D´ALCANTERA DE XÚQUER (VALÉNCIA)

Fent ús de les atribucions que em conferix la legislació local :

PRIMER.- Convoque als Srs. Regidors i Regidores, a sessió ordinària a celebrar per la Comissió Especial de Comptes, el dia 30 de març del 2011 (dimecres), a les 19:00 hores en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ, SI CAL DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 22 DE DESEMBRE DEL 2010.

2.- DONAR COMPTE DE LIQUIDACIÓ MUNICIPAL DE L’EXERCICI DEL 2010.

3.- DICTÀMEN, SI CAL, DEL COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L’EXERCICI DEL 2010.

4.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE OBRES EN LA CASA DE LA CULTURA:

A) REF. DIPUTACIÓ PROVINCIAL 347/09 “SUSTITUCIÓ DE FUSTERIA DE METÀLICA, ACRISTALAMENT I ACONDICIONAMENT INTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA”.

B) REF. DIPUTACIÓ PROVINCIAL 493/10 “ACONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CASA DE LA CULTURA”

5.- PRECS I PREGUNTES.

SEGON.- Es deurà notificar, publicar i donaré compte reglamentariament.

ADDICIONAL.- De no reunir-se el número suficient de Regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes les quaranta-huit hores següents.

Així mateix se li recorda que és obligatòria la seua assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de Règim Local i Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic.

Així ho ordena, l'Alcaldessa-Presidenta, a Alcàntera de Xúquer a 25 de març del 2011.

SIGNAT, TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO.Davant fedatària municipal: LA SECRETÀRIA”

Lliure la present per a notificació en Alcàntera de Xúquer, a 25 de març del 2011.

La Secretària Municipal

M Teresa Soler i Tarazona
« Març 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31