ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
03/03/2021 09:51


CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 06 06 2013

NOTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL.


SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

TIPUS: ORDINÀRIA

DIA DE LA SESSIÓ: 6 DE JUNY DE 2013, DIJOUS.

HORA DE LA SESSIÓ: 21:00 HORES.Tinc l'honor de comunicar-li que la senyora Alcaldessa-Presidenta ha convocat sessió ordinària municipal en resolució que seguidament faig constar:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 96/2013

CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL


SENYORA TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)


En exercici de les atribucions que em conferix la legislació de l'ordenament local vigent, convoque als Srs. i Sres. Regidors/es, a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, a celebrar el DIA 06 DE JUNY DEL 2013  (DIJOUS), a les 21:00 hores en el saló de sessions d'esta casa consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent


ORDE DEL DIA


PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT AL MES DE MAIG DEL 2013.


SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.


TERCER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ MUNICIPAL PER CAUSA DE SERVEI DE RECOLLIDA DEL FEM.
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE GOVERN.PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.


SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.


TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.


QUART.- PRECS I PREGUNTES.


De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents.


Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic.

Així ho ordena l'Alcaldessa –Presidenta .


A Alcàntera de Xúquer 31 de maig del 2013 TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, firmat. Davant fedatària municipal, LA SECRETÀRIA M· TERESA SOLER I TARAZONA, FIRMAT”Lliure la present als efectes de la seua notificació, en Alcàntera de Xúquer a 31 de maig del 2013.LA SECRETÀRIA INTERVENTORA

Ma Teresa Soler i Tarazona
« Març 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31