ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
18/04/2021 10:57


Nomenament de Tinents d'Alcalde

ANUNCI DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

 

Tinc l'honor de fer públic que el Sr. Alcalde-President ha decretat els nomenaments de TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER, per resolució que literalment diu:

 

"DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

A l'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

 

D. JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer (València),En exercici de les atribucions pròpies d'aquesta Alcaldia regulades en l'article 21-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que literalment expressa:


"2. Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde."


Considerant que de conformitat amb l'article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre "...Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest entre els membres de la Junta de Govern Local, i on no existeix, d'entre els Regidors...".

Coneguts els antecedents descrits i en exercici de les facultats que em confereix la legislació vigent, pel present


RESOLC

PRIMER: Atorgar la condició de Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, als Regidors que a continuació es relacionen:

Primer Tinent d'Alcalde: DONYA LORENA IGUAL CHICÓN.

Segon Tinent d'Alcalde: DON LUIS SUÑER PENALVA

 

Els Tinents d'Alcalde, de no conferir-se una delegació expressa, substituiran a la Presidència en els casos d'absència, malaltia o vacant, segons ordre de nomenament, adonant de la seua actuació al Ple Municipal en la primera sessió que se celebre.

 

SEGON: Comunicar aquest Decret als interessats, fent-los constar que hauran de tenir informada a la Presidència de les seves atribucions com a Alcalde Acctal., no podent en el citat exercici, ni modificar les delegacions efectuades amb anterioritat ni atorgar altres noves.

 

TERCER: Els cessaments i nomenaments efectuats assortiran efectes des de la seva notificació, sense perjudici de donar compliment al que es disposa en l'article 44 del Reglament d'Organització i Funcionament, fent-se públics en el Butlletí Oficial de la Província de València i donant compte al Ple Municipal.

Així ho ordena i mana i signa l'Alcalde-President, a Alcàntera de Xúquer, a 13 de juny de 2015. L'ALCALDE – PRESIDENT . Davant meu, LA SECRETÀRIA Ma Teresa Soler i Tarazona"

 

 

Alcàntera de Xúquer, a 13 de juny del 2015. Diligèncie i signe per a publicació oficial. La Secretària, Ma Teresa Soler i Tarazona.

 

- PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

Comentaris

No s'ha publicat cap comentari.

Afegeix comentari

Connecta't per a enviar comentaris

Valoracions

Només els Usuaris poden fer Valoracions.

Inicia Sessió o bé Registra't per votar.

No hi ha cap Valoració publicada.« Abril 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30