ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
03/03/2021 09:31


EDICTE DE COBRAMENT DE TRIBUTS I IMPOSTOS DEL 2017


"EDICTE"

Per Decret numero 9338 de 12 de desembre de 2016 de la Diputació de València, s'ha disposat posar al cobrament, entre els dies 1 de març i 2 de maig, ambdós inclusivament, de 2017, la recaptació dels tributs de les entitats locals que han delegat en la Diputació aquesta funció i que es relacionen al final.

Els contribuents hauran d'efectuar el pagament en aquestes dates en qualsevol de les següents entitats de crèdit col·laboradores en els horarisd'obertura i tancament de caixa que tinguen establits:

- Banc Bilbao Vizcaya Argentaria,
- Banc Popular Español,
- Banc Santander,
- Bankia
- Banc Sabadell
- CaixaBank,
- Caixa d'Ontinyent
- Cajamar,
- Caixa Popular,
- Caixa Rural de Torrent

També poden pagar a través d'internet en la pàgina web de la Diputació de València: www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de-tributs.

Per a efectuar el pagament els interessats rebran per correu ordinari un document que, degudament diligenciat per l'entitat col·laboradora, servirà de justificant del pagament.

Aquells que no el reben en el termini, o l'extravien, podran sol·licitar un altre en el telèfon 963 000 500, o en qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària que apareixen en la web de la Diputació de València.

Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament, els deutes no satisfetes s'exigiran pel procediment d'apremi i meritaran, els recàrrecs del període executiu que els corresponguen, els interessos de demora fins al seu pagament i, si és el cas, les costes que es produïsquen. Tot això atés allò previst l'article 161 de la Llei General Tributària.

"EDICTO"

Por Decreto número 9338 de 12 de Diciembre de 2016 de la Diputación de Valencia, se ha dispuesto poner al cobro, entre los días 1 de Marzo y 2 de Mayo, ambos inclusive, de 2017, la recaudación de los tributos de las entidades locales que han delegado en la Diputación dicha función y que se relacionan al final.
Los contribuyentes deberán efectuar el pago en esas fechas en cualquiera de las siguientes entidades de crédito colaboradoras en los horarios de apertura y cierre de caja que tengan establecido:

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
- Banco Popular Español,
- Banco Santander,
- Bankia
- Banc Sabadell
- CaixaBank,
- Caixa d'Ontinyent
- Cajamar,
- Caixa Popular,
- Caixa Rural de Torrent

Pueden también pagar a través de internet en la página web de la Diputación de Valencia: www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de-tributs.
Para efectuar el pago los interesados recibirán por correo ordinario un documento que, debidamente diligenciado por la entidad colaboradora, servirá de justificante del pago.
Aquellos que no lo reciban en el plazo o lo extravíen podrán solicitar otro documento en el teléfono 963 000 500 o en cualquiera de las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria que aparecen en la web de la Diputación de Valencia.
Una vez finalizado el periodo voluntario de pago, las deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento de apremio y devengarán, los recargos del período ejecutivo que les correspondan, los intereses de demora hasta su pago y, en su caso, las costas que se produzcan. Todo eso conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley General Tributaria.

Ayuntamiento de ALCANTERA DE XUQUER
T505-Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2017
T560-Exacciones Municipales 2017

En Valencia, a 28 de Marzo de 2017. EL DIPUTADO DEL ÁREA DE HACIENDA. Antoni F. Gaspar Ramos« Març 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31