ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
23/04/2021 10:16


Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 4 de maig de 2017

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 04 DE MAIG DEL 2017.

R.A. 109/2017


El Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer (València) , D. Julio A. García Martínez.


En exercici de les atribucions que es fixen en l'article 21 1- c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article 41-4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'article 26.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.


Atès el calendari de sessions aprovat pel plenari d'aquest Ajuntament el 18 de juny del 2015, és pel que RESOLC:


1er.- CONVOCAR, als membres de la corporació municipal a SESSIÓ ORDINÀRIA, a celebrar el dia DIJOUS 04 DE MAIG DEL 2017 a les 21:00 HORES, en primera convocatòria, en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament.


2on.- APROVAR el següent ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

 

PRIMERA PART

ASSUMPTES DE CARÀCTER RESOLUTIU

 

 

1r.- Aprovació, si cal, de l'acta de la sessió ordinària anterior.

2n.- Assumptes de Presidència.

3r.- Adonar d'informes presentats al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, corresponents al primer trimestre de 2017.

4t.- Moció adscripció d'Alcàntera de Xúquer a la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull (Ref. Grup Municipal Compromís NRE 557/2017).

 

 

5é.- Moció sobre l'augment de les pensions per a 2017 ( Ref. Grup Municipal Compromís NRE 558/2017).

 

6é.- Proposta de resolució a favor d'unes inversions justes per als valencians i les valencianes, i en contra dels pressupostos generals de l'Estat per al 2017 ( Ref. Grup Municipal Socialista NRE 575/2017)

7é.- Adonar d'informe de balanç econòmic del menjador escolar 1r i 2n trimestre del curs escolar 2016-17 CEIP Cervantes (Ref. Regidor Educació i Cultura NRE 587/2017).

 

8é.- Designació de representació municipal a les reunions de la gestió conjunta de l'EDAR Alcàntera-Cárcer.

 

 

SEGONA PART

DEDICADA AL CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

 

 

1er.- Donar compte dels decrets de la presidència dictats des de la celebració de la sessió ordinària anterior.

 

 

2n.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, de mocions presentades pels regidors amb el conforme dels portaveus.

 

 

3r.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, tractament d'assumptes que no formen part de l'orde del dia de la sessió.

4t.- Precs i preguntes.3er.- NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ: Lliurament electrònic als representants municipals de la de la notificació d'aquesta sessió de ple , i la seva publicació per a general coneixement en el tauler d'anuncis oficials d'aquest Ajuntament, a la seva pàgina web institucional i per mitjà d'anunci de veu pública.

 

De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents.

Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic.

Així ho ordena l'Alcalde–President

A Alcàntera de Xúquer a 28 d’abril del 2017.

 

JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, signat.

 

 

 

Fedatària municipal, LA SECRETÀRIA

M· TERESA SOLER I TARAZONA, sig
« Març 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31