ValenciCastellanoEnglish (History)Franais (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
19/06/2019 20:10


Tauler d'Anuncis - Edictes

Anunci d'aprovaci definitiva dels pressupostos 2018

Edicte d'aprovaci definitiva dels pressupostos 2018

Convocatria Sessi Ordinria Ple Municipal - 1 de mar de 2018
DECRET DE CONVOCATRIA DE SESSI ORDINRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 1 DE MAR DEL 2018.

Convocatria Sessi Ordinria Ple Municipal - 11 de gener de 2018
DECRET DE CONVOCATRIA DE SESSI ORDINRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE ALCNTERA DE XUQUER A CELEBRAR EL DIJOUS 11 DE GENER DE 2018.

Convocatria Sessi Ordinria Ple Municipal - 7 de setembre de 2017
DECRET DE CONVOCATRIA DE SESSI ORDINRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 7 DE SETEMBRE DEL 2017.


ADJUDICACI DE LA GESTI DEL SERVEI PBLIC D'EXPLOTACI ECONMICA DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Plec de clusules administratives particulars per a l'adjudicaci de la gesti del servei pblic d'explotaci econmica del bar del poliesportiu municipal d'alcntera de xquer, temporada d'estiu 2017.Convocatria Sessi Ordinria Ple Municipal - 4 de maig de 2017

DECRET DE CONVOCATRIA DE SESSI ORDINRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 04 DE MAIG DEL 2017.EDICTE DE COBRAMENT DE TRIBUTS I IMPOSTOS DEL 2017
Per Decret numero 9338 de 12 de desembre de 2016 de la Diputaci de Valncia, s'ha disposat posar al cobrament, entre els dies 1 de mar i 2 de maig, ambds inclusivament, de 2017, la recaptaci dels tributs de les entitats locals que han delegat en la Diputaci aquesta funci...


CONVOCANT SESSI ORDINRIA DE PLE MUNICIPAL 06 06 2013

NOTIFICACI DE CONVOCATRIA A SESSI MUNICIPAL.


SESSI: PLE MUNICIPAL

TIPUS: ORDINRIA

DIA DE LA SESSI: 6 DE JUNY DE 2013, DIJOUS.

HORA DE LA SESSI: 21:00 HORES.Tinc l'honor de comunicar-li que la senyora Alcaldessa-Presidenta ha convocat sessi ordinria municipal en resoluci que seguidament faig constar:
RESOLUCI DE LALCALDIA 96/2013

CONVOCANT SESSI ORDINRIA DE PLE MUNICIPAL


SENYORA TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER (VALNCIA)


En exercici de les atribucions que em conferix la legislaci de l'ordenament local vigent, convoque als Srs. i Sres. Regidors/es, a la sessi ordinria del PLE MUNICIPAL, a celebrar el DIA 06 DE JUNY DEL 2013 (DIJOUS), a les 21:00 hores en el sal de sessions d'esta casa consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el segent


ORDE DEL DIA


PRIMER.- APROVACI, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSI CORRESPONENT AL MES DE MAIG DEL 2013.


SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDNCIA.


TERCER.- APROVACI, SI CAL, DE PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACI MUNICIPAL PER CAUSA DE SERVEI DE RECOLLIDA DEL FEM.
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACI DELS ORGNS DE GOVERN.PRIMER.- ESPECIAL I PRVIA DECLARACI D'URGNCIA PER A TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.


SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.


TERCER.- PRESENTACI I APROVACI, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.


QUART.- PRECS I PREGUNTES.


De no reunir-se el nmero suficient de regidors, se celebrar la sessi en segona convocatria transcorregudes quaranta-huit hores segents.


Aix mateix, se'ls recorda que s obligatria l'assistncia, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelaci haur de comunicar a la presidncia, en evitaci de la sanci en qu, en qualsevol altre cas, poguera incrrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refs de rgim Local i del Reglament d'Organitzaci, funcionament i rgim jurdic.

Aix ho ordena l'Alcaldessa Presidenta .


A Alcntera de Xquer 31 de maig del 2013 TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, firmat. Davant fedatria municipal, LA SECRETRIA M TERESA SOLER I TARAZONA, FIRMATLliure la present als efectes de la seua notificaci, en Alcntera de Xquer a 31 de maig del 2013.LA SECRETRIA INTERVENTORA

Ma Teresa Soler i Tarazona
APROVACI DE BASES DE CONCESSI DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS SENSE NIM DE LUCRE

EDICTE DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER SOBRE APROVACI DE BASES DE CONCESSI DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS SENSE NIM DE LUCRE

Pel ple d'este Ajuntament de la meua presidncia, en sessi ordinria de data 8 de novembre del 2012, s'han aprovat per unanimitat les BASES REGULADORS DE LA CONCESSI DE SUBVENCIONS A FAVOR d'entitats SENSE NIM DE LUCRE d'ALCNTERA DE XQUER, amb el detall segent:

PRIMER.- Aprovaci de les Bases Reguladores per a la concessi de subvencions a les activitats realitzades en el municipi d'Alcntera de Xquer, que potencien la participaci ciutadana en condici d'igualtat i que acrediten en el corresponent expedient qualitat, inters i repercussi en matria de:

o Difusi de la cultura.

o Foment de l'esport, especialment per a l'esport de base.

o Millora de l'Educaci.

o Foment de les accions d'inters social.

SEGON.- Autoritzar el gasto en fase A, amb crrec a la partida 231.48900.2012 del pressupost de gastos vigent, per import de 25.000,00 euros.

TERCER.- Fer pblica la convocatria de subvencions que s'arreplega en les bases, per mitj de la seua publicaci en el BOP de Valncia i en el tauler d'anuncis de la corporaci.CONVOCATRIA SESSI PLE MUNICIPAL 30 03 2011

A LES 20:00 HORES DE LA DATA 30 03 2011 HA ESTAT CONVOCADA SESSI ORDINRIA DE PLE MUNICIPAL A CELEBRAR EN EL SAL DE SESSIONS MUNICIPAL.

CONVOCATRIA PBLICACONVOCATRIA SESSI CEC 30 03 2011

A LE S 19:00 HORES DEL DIA 30 DE MAR DEL 2011, SESSI ORDINRIA DE COMISSI MUNICIPAL DE COMPTES AL SAL DE SESSIONS MUNICIPAL.

LA SESSI NO S PBLICAEDICTE PRESSUPOST 2011

ANUNCI DAPROVACI DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LAJUNTAMENT DALCNTERA DE XQUER PER AL EXERCICI 2011CONVOCATRIA SESSI ORDINRIA PLE MUNICIPAL 22 12 2010 20:00

Tinc lhonor de comunicar-li decret de la Sra. Alcaldessa per causa de convocatria a sessi municipal que es cita seguidament:

R.A.243/2010 Convocant sessi ordinaria ple municipal

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCADESSA PRESIDENTA DE LAJUNTAMENT DALCANTERA DE XQUER (VALNCIA)

Fent s de les atribucions que em conferix la legislaci local convoque als Srs. Regidors i Regidores, a sessi ordinria a celebrar pel PLE MUNICIPAL, el dia 22 de desembre del 2010 (dimecres), a les 20:00 hores en el Sal de Sessions de la Casa Consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el segent:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACI, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSI ANTERIOR DE DATA 23 DE SETEMBRE DEL 2010.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDNCIA.

TERCER.- RATIFICACI, SI CAL, DE RESOLUCI PER CAUSA DE PLA PROVINCIAL DOBRES I SERVEIS (PPOS 2011)

QUART.- APROVACI, SI CAL, OBERTURA DEXPEDIENT PER A DESAFECCI DE LANTIC EDIFICI MUNICIPAL ESCOLAR (CP CERVANTES).

QUINT.- APROVACI, SI CAL, DADHESI A CONVENI ENTRE FVMP I SGAE.

SEXT.- APROVACI, SI CAL, PER CAUSA DE PER CAUSA DE L'ADAPTACI DELS ESTATUTS DE LES MANCOMUNITATS EN LES QUE SINTEGRA ESTE MUNICIPI.

SPTIM.- APROVACI, SI CAL, DE CONVENI PROVINCIAL PER ASSISTNCIA TCNICS MUNICIPALS.

OCTAU.- APROVACI, SI CAL, DE DICTMENS DE LA COMISSI ESPECIAL DE COMPTES:

A) DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2011.

B) DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2011.

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACI DELS RGANS DE GOVERN

PRIMER.- ESPECIAL I PRVIA DECLARACI D'URGNCIA DE PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.

TERCER.- PRESENTACI DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.

QUART.- PRECS I PREGUNTES.Acta 16 03 2010« Juny 2019 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30