ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
22/05/2022 19:35


Tauler d'Anuncis - Edictes

Acta dels Resultats de la Oposició a Policia Local
Acta dels Resultats de la Oposició a Policia Local:Edicte del BOP per a l'elecció de Jutge/ssa de Pau Substitut
Edicte del BOP per a l'elecció de Jutge/ssa de Pau Substitut:Cridá als Aspirants a Policía Local
Açi teniu la Cridà a les probes per a Policía Local d'Alcàntera de Xúquer.
Cridá Aspirants a Policía Local 2019

Anunci d'aprovació definitiva dels pressupostos 2018

Edicte d'aprovació definitiva dels pressupostos 2018

Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 1 de març de 2018
DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 1 DE MARÇ DEL 2018.

Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 11 de gener de 2018
DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE ALCÀNTERA DE XUQUER A CELEBRAR EL DIJOUS 11 DE GENER DE 2018.

Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 7 de setembre de 2017
DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 7 DE SETEMBRE DEL 2017.


ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ ECONÓMICA DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació de la gestió del servei públic d'explotació económica del bar del poliesportiu municipal d'alcàntera de xúquer, temporada d'estiu 2017.Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 4 de maig de 2017

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 04 DE MAIG DEL 2017.EDICTE DE COBRAMENT DE TRIBUTS I IMPOSTOS DEL 2017
Per Decret numero 9338 de 12 de desembre de 2016 de la Diputació de València, s'ha disposat posar al cobrament, entre els dies 1 de març i 2 de maig, ambdós inclusivament, de 2017, la recaptació dels tributs de les entitats locals que han delegat en la Diputació aquesta funció...


CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 06 06 2013

NOTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL.


SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

TIPUS: ORDINÀRIA

DIA DE LA SESSIÓ: 6 DE JUNY DE 2013, DIJOUS.

HORA DE LA SESSIÓ: 21:00 HORES.Tinc l'honor de comunicar-li que la senyora Alcaldessa-Presidenta ha convocat sessió ordinària municipal en resolució que seguidament faig constar:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 96/2013

CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL


SENYORA TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)


En exercici de les atribucions que em conferix la legislació de l'ordenament local vigent, convoque als Srs. i Sres. Regidors/es, a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, a celebrar el DIA 06 DE JUNY DEL 2013  (DIJOUS), a les 21:00 hores en el saló de sessions d'esta casa consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent


ORDE DEL DIA


PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT AL MES DE MAIG DEL 2013.


SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.


TERCER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ MUNICIPAL PER CAUSA DE SERVEI DE RECOLLIDA DEL FEM.
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE GOVERN.PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.


SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.


TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.


QUART.- PRECS I PREGUNTES.


De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents.


Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic.

Així ho ordena l'Alcaldessa –Presidenta .


A Alcàntera de Xúquer 31 de maig del 2013 TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, firmat. Davant fedatària municipal, LA SECRETÀRIA M· TERESA SOLER I TARAZONA, FIRMAT”Lliure la present als efectes de la seua notificació, en Alcàntera de Xúquer a 31 de maig del 2013.LA SECRETÀRIA INTERVENTORA

Ma Teresa Soler i Tarazona
APROVACIÓ DE BASES DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS SENSE ÀNIM DE LUCRE

EDICTE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER SOBRE APROVACIÓ DE BASES DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

 

Pel ple d'este Ajuntament de la meua presidència, en sessió ordinària de data 8 de novembre del 2012, s'han aprovat per unanimitat les “BASES REGULADORS DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FAVOR d'entitats SENSE ÀNIM DE LUCRE d'ALCÀNTERA DE XÚQUER”, amb el detall següent:

 

 

PRIMER.- Aprovació de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a les activitats realitzades en el municipi d'Alcàntera de Xúquer, que potencien la participació ciutadana en condició d'igualtat i que acrediten en el corresponent expedient qualitat, interés i repercussió en matèria de:

o       Difusió de la cultura.

o       Foment de l'esport, especialment per a l'esport de base.

o       Millora de l'Educació.

o       Foment de les accions d'interés social.

 

SEGON.- Autoritzar el gasto en fase A, amb càrrec a la partida  231.48900.2012 del pressupost de gastos vigent, per import de 25.000,00 euros.

 

TERCER.- Fer pública la convocatòria de subvencions que s'arreplega en les bases, per mitjà de la seua publicació en el BOP de València i en el tauler d'anuncis de la corporació.CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLE MUNICIPAL 30 03 2011

A LES 20:00 HORES DE LA DATA 30 03 2011 HA ESTAT CONVOCADA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL A CELEBRAR EN EL SALÓ DE SESSIONS MUNICIPAL.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICACONVOCATÒRIA SESSIÓ CEC 30 03 2011

A LE S 19:00 HORES DEL DIA 30 DE MARÇ DEL 2011, SESSIÓ ORDINÀRIA DE COMISSIÓ MUNICIPAL DE COMPTES AL SALÓ DE SESSIONS MUNICIPAL.

 

LA SESSIÓ NO ÉS PÚBLICA

 EDICTE PRESSUPOST 2011

ANUNCI D´APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÀNTERA DE XÚQUER PER AL EXERCICI 2011
« Maig 2022 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31