ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
03/03/2021 08:38


Tauler d'Anuncis - Edictes

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE MUNICIPAL 22 12 2010 20:00

Tinc l’honor de comunicar-li decret de la Sra. Alcaldessa per causa de convocatòria a sessió municipal que es cita seguidament:

 

R.A.243/2010      Convocant sessió ordinaria ple municipal

 

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCADESSA PRESIDENTA DE L´AJUNTAMENT D´ALCANTERA DE XÚQUER (VALÉNCIA)

 

Fent ús de les atribucions que em conferix la legislació local convoque als Srs. Regidors i Regidores, a sessió ordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL, el dia 22 de desembre del 2010 (dimecres), a les 20:00 hores en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 23 DE SETEMBRE DEL 2010.

 

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

 

TERCER.- RATIFICACIÓ, SI CAL, DE RESOLUCIÓ PER CAUSA DE PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS (PPOS 2011)

 

QUART.- APROVACIÓ, SI CAL, OBERTURA D’EXPEDIENT PER A DESAFECCIÓ DE L’ANTIC EDIFICI MUNICIPAL ESCOLAR (CP CERVANTES).

 

QUINT.- APROVACIÓ, SI CAL, D’ADHESIÓ A CONVENI ENTRE FVMP I SGAE.

 

SEXT.- APROVACIÓ, SI CAL, PER CAUSA DE PER CAUSA DE  L'ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DE LES MANCOMUNITATS EN LES QUE S’INTEGRA ESTE MUNICIPI.

 

SÈPTIM.- APROVACIÓ, SI CAL, DE CONVENI PROVINCIAL PER ASSISTÈNCIA TÈCNICS MUNICIPALS.

 

OCTAU.- APROVACIÓ, SI CAL, DE DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

A)                            DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2011.

B)                            DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2011.

 

 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA.

 

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.

 

TERCER.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.

 

QUART.- PRECS I PREGUNTES.Acta 16 03 2010« Març 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31