ValenciCastellanoEnglish (History)Franais (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
19/06/2019 20:10


Tauler d'Anuncis - Acords

PUBLICACI NOMENAMENT TRESORERA MUNICIPAL LEGISLATURA 2015-2019
Per acord plenari de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer de 18 de juny del 2015, ha estat nomenada com a Tresorera Municipal per al periode de la legislatura 2015-2019, la Sra. Lorena Igual Chicn, amb inici de les seues funcions a l'endem de l'acord de referncia.
La Tresoreria Municipal t la seu a la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer - Carrer Ausis March 2 - 46293 Alcntera de Xquer - Telfon de la Tresoreria: 962580402 - Fax de la Tresoreria: 962580679 - correu electrnic: axuquer@gva.es.
Nomenament de Tinents d'Alcalde

ANUNCI DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER

Tinc l'honor de fer pblic que el Sr. Alcalde-President ha decretat els nomenaments de TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER, per resoluci que literalment diu:

"DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

A l'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER

D. JULIO AURELIO GARCA MARTNEZ, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer (Valncia),En exercici de les atribucions prpies d'aquesta Alcaldia regulades en l'article 21-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Rgim Local, que literalment expressa:


"2. Correspon aix mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde."


Considerant que de conformitat amb l'article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en la redacci donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre "...Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absncia o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest entre els membres de la Junta de Govern Local, i on no existeix, d'entre els Regidors...".

Coneguts els antecedents descrits i en exercici de les facultats que em confereix la legislaci vigent, pel present


RESOLC

PRIMER: Atorgar la condici de Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer, als Regidors que a continuaci es relacionen:

Primer Tinent d'Alcalde: DONYA LORENA IGUAL CHICN.

Segon Tinent d'Alcalde: DON LUIS SUER PENALVA

Els Tinents d'Alcalde, de no conferir-se una delegaci expressa, substituiran a la Presidncia en els casos d'absncia, malaltia o vacant, segons ordre de nomenament, adonant de la seua actuaci al Ple Municipal en la primera sessi que se celebre.

SEGON: Comunicar aquest Decret als interessats, fent-los constar que hauran de tenir informada a la Presidncia de les seves atribucions com a Alcalde Acctal., no podent en el citat exercici, ni modificar les delegacions efectuades amb anterioritat ni atorgar altres noves.

TERCER: Els cessaments i nomenaments efectuats assortiran efectes des de la seva notificaci, sense perjudici de donar compliment al que es disposa en l'article 44 del Reglament d'Organitzaci i Funcionament, fent-se pblics en el Butllet Oficial de la Provncia de Valncia i donant compte al Ple Municipal.

Aix ho ordena i mana i signa l'Alcalde-President, a Alcntera de Xquer, a 13 de juny de 2015. L'ALCALDE PRESIDENT . Davant meu, LA SECRETRIA Ma Teresa Soler i Tarazona"

Alcntera de Xquer, a 13 de juny del 2015. Diligncie i signe per a publicaci oficial. La Secretria, Ma Teresa Soler i Tarazona.

- PUBLICACI AL TAULER D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUERSubvenci als estudiants d'Alcntera de Xquer 2010-2011

Decret: Resoluci Alcaldia 200/2010

Ref. Subvencions 2010

Convocatria i bases de la subvenci Ajuda als estudiants matriculats en centres acadmics en el curs 2010-2011 , que siguen vens d'Alcntera de Xquer.Decret 151/2010 de delegaci funcions de l'Alcaldia
En data de 12 de juliol del 2010 s'ha resolt delegaci de les funcions de l'Alcaldia en el senyor 1er Tinent d'Alcalde, Vicente Igual Gurrea.

Programes aprovats Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad

El Ministeri de Poltica Territorial ha aprovat els segents programes a executar en Alcntera de Xquer (inversions i educaci)
« Juny 2019 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30