ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
23/10/2021 23:05


Tauler d'Anuncis - Acords

RESOLUCIÓ convocatòria beques salari
RESOLUCIÓ de 22 de Juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.PUBLICACIÓ NOMENAMENT TRESORERA MUNICIPAL LEGISLATURA 2015-2019
Per acord plenari de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer de 18 de juny del 2015, ha estat nomenada com a Tresorera Municipal per al periode de la legislatura  2015-2019, la Sra. Lorena Igual Chicón, amb inici de les seues funcions a l'endemà de l'acord de referència.
La Tresoreria Municipal té la seu a la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer - Carrer Ausiàs March 2 - 46293 Alcàntera de Xúquer - Telèfon de la Tresoreria: 962580402 - Fax de la Tresoreria: 962580679 - correu electrònic: axuquer@gva.es.
Nomenament de Tinents d'Alcalde

ANUNCI DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

 

Tinc l'honor de fer públic que el Sr. Alcalde-President ha decretat els nomenaments de TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER, per resolució que literalment diu:

 

"DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

A l'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

 

D. JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer (València),En exercici de les atribucions pròpies d'aquesta Alcaldia regulades en l'article 21-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que literalment expressa:


"2. Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde."


Considerant que de conformitat amb l'article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre "...Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest entre els membres de la Junta de Govern Local, i on no existeix, d'entre els Regidors...".

Coneguts els antecedents descrits i en exercici de les facultats que em confereix la legislació vigent, pel present


RESOLC

PRIMER: Atorgar la condició de Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, als Regidors que a continuació es relacionen:

Primer Tinent d'Alcalde: DONYA LORENA IGUAL CHICÓN.

Segon Tinent d'Alcalde: DON LUIS SUÑER PENALVA

 

Els Tinents d'Alcalde, de no conferir-se una delegació expressa, substituiran a la Presidència en els casos d'absència, malaltia o vacant, segons ordre de nomenament, adonant de la seua actuació al Ple Municipal en la primera sessió que se celebre.

 

SEGON: Comunicar aquest Decret als interessats, fent-los constar que hauran de tenir informada a la Presidència de les seves atribucions com a Alcalde Acctal., no podent en el citat exercici, ni modificar les delegacions efectuades amb anterioritat ni atorgar altres noves.

 

TERCER: Els cessaments i nomenaments efectuats assortiran efectes des de la seva notificació, sense perjudici de donar compliment al que es disposa en l'article 44 del Reglament d'Organització i Funcionament, fent-se públics en el Butlletí Oficial de la Província de València i donant compte al Ple Municipal.

Així ho ordena i mana i signa l'Alcalde-President, a Alcàntera de Xúquer, a 13 de juny de 2015. L'ALCALDE – PRESIDENT . Davant meu, LA SECRETÀRIA Ma Teresa Soler i Tarazona"

 

 

Alcàntera de Xúquer, a 13 de juny del 2015. Diligèncie i signe per a publicació oficial. La Secretària, Ma Teresa Soler i Tarazona.

 

- PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUERSubvenció als estudiants d'Alcàntera de Xúquer 2010-2011

Decret: Resolució Alcaldia 200/2010

Ref. Subvencions 2010

 

Convocatòria i bases de la subvenció Ajuda als estudiants matriculats en centres acadèmics en el curs 2010-2011 , que siguen veïns d'Alcàntera de Xúquer.Decret 151/2010 de delegació funcions de l'Alcaldia
En data de 12 de juliol del 2010 s'ha resolt delegació de les funcions de l'Alcaldia en el senyor 1er Tinent d'Alcalde, Vicente Igual Gurrea.

Programes aprovats Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad

El Ministeri de Política Territorial ha aprovat els següents programes a executar en Alcàntera de Xúquer (inversions i educació)
« Octubre 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31