ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
05/12/2021 05:40


PLE EXTRAORDINARI 18 DE JUNY DEL 2015

· 16/06/2015 14:02
General

Notificació de convocatòria a sessió municipal

Ple Extraordinari

Data celebració: 18 de juny del 2015, DIJOUS

Hora inici de la sessió: 21:00 hores.

Lloc de celebració: Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.

Comunicacions: Telf. 962580402 - Fax. 962580679 - axuquer@gva.es www.alcanteradexuquer.es

 

Per la present li notifique que la Alcaldia ha convocat sessió extraordinària de plenari municipal d’acord amb la resolució que consta seguidament:

Nº 137/2015

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.Dn. JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA),

 

 

En exercici de les competències que a esta Alcaldia corresponen d'acord amb el que establix l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel present RESOLC CONVOCAR Sessió Extraordinària de Ple d'este Ajuntament, SESSIÓ ORGANITZATIVA, a celebrar en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, en l'hora i data indicats i amb subjecció a l'Orde del Dia que s'indica:

 

 

DIA: 18 DE JUNY DEL 2015 , DIJOUS

HORA: 21:00 HORES.

LLOC: SALÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL – SESSIÓ ORGANITZATIVA

 

En compliment de l'establert en l'article 38 del Reglament Orgànic i de Funcionament (ROF):


RESOLC

PRIMER. - CONVOCAR SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE LA CORPORACIÓ A CELEBRAR EN EL SALÓ DE SESSIONS D'AQUESTA CASA CONSISTORIAL , EL DIA 18 DE JUNY DE 2015, A les 21:00 HORES EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.


SEGON.- FIXAR EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

PRIMER.- ADONAR DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.


SEGON.- ADONAR DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DEL SEU RÈGIM DE FUNCIONAMENT (PORTAVEU, CALENDARI, HORARI I RÈGIM D'ATENCIÓ).


TERCER.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.QUART.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.


CINQUÈ.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN COMPENTENCIA DEL PLE.


SISÈ.- ADONAR DE LES DELEGACIONS DE LA ALCALDIA EN LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES, AIXÍ COM DE LES DELEGACIONS EN MATÈRIA ORGANITZATIVA QUE ESTIMI CONVENIENT CONFERIR LA PRESIDÈNCIA.


SETÈ.- ELECCIÓ I NOMENAMENT DEL TRESORER/TRESORERA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.


VUITÈ.- ACORDS DE CONTINGUT ECONÒMIC:


8.1.- RÈGIM DE DEDICACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, TANT EXCLUSIVA COM A PARCIAL, AMB DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CÀRRECS I LA QUANTIA QUE CORRESPONDRÀ PER CADASCUNA D'ELLES, SEGONS EL QUE ES DISPOSA EN L'ARTICLE 75, 1 i 2 DE LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL (LRBRL)


8.2.- ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, amb les diferències que corresponguin en atenció a la responsabilitat, (Art. 75.3 LRBRL).


8.3.- INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI, com a reintegrament de despeses realitzades en l'exercici de les funcions, (Art. 75.4 LRBRL).


8.4.- DOTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS, distingint entre el component fix i el variable (Art. 73.3 LRBRL).

 

Convoque's als membres del plenari, publique's i remete's a les plataformes de comunicació d'actes i acords municipals de l'administració autonòmica i estatal.
Ho mane i signe, a Alcàntera de Xúquer, a quinze de juny de dos mil quinze.De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents.

 

Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic. Així ho ordena l'Alcalde –President . A Alcàntera de Xúquer a 15 de juny del 2015. JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, firmat. Fedatària municipal, LA SECRETÀRIA M· TERESA SOLER  I TARAZONA, FIRMAT”

 

« Juliol 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31