ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
28/10/2021 19:42


PLE EXTRAORDINARI 18 DE JUNY DEL 2015

· 16/06/2015 14:02
Generalarticles: LLIBRE ACTES MUNICIPALS.jpg

PUBLICACIÓ  de convocatòria a sessió municipal

Ple Extraordinari

Data celebració: 18 de juny del 2015, DIJOUS

Hora inici de la sessió: 21:00 hores.

Lloc de celebració: Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.

Comunicacions: Telf. 962580402 - Fax. 962580679 - axuquer@gva.es www.alcanteradexuquer.es

 

Per la present li notifique que la Alcaldia ha convocat sessió extraordinària de plenari municipal d’acord amb la resolució que consta seguidament:

Nº 137/2015

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

 

DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

 Dn. JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA),

 


 


 

En exercici de les competències que a esta Alcaldia corresponen d'acord amb el que establix l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel present RESOLC CONVOCAR Sessió Extraordinària de Ple d'este Ajuntament, SESSIÓ ORGANITZATIVA, a celebrar en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, en l'hora i data indicats i amb subjecció a l'Orde del Dia que s'indica:

 


 


 

DIA: 18 DE JUNY DEL 2015 , DIJOUS

 

HORA: 21:00 HORES.

 

LLOC: SALÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

 

SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL – SESSIÓ ORGANITZATIVA

 


 

En compliment de l'establert en l'article 38 del Reglament Orgànic i de Funcionament (ROF):

 


RESOLC

PRIMER. - CONVOCAR SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE LA CORPORACIÓ A CELEBRAR EN EL SALÓ DE SESSIONS D'AQUESTA CASA CONSISTORIAL , EL DIA 18 DE JUNY DE 2015, A les 21:00 HORES EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

 


SEGON.- FIXAR EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

PRIMER.- ADONAR DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

 


SEGON.- ADONAR DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DEL SEU RÈGIM DE FUNCIONAMENT (PORTAVEU, CALENDARI, HORARI I RÈGIM D'ATENCIÓ).

 


TERCER.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

 QUART.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

 


CINQUÈ.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN COMPENTENCIA DEL PLE.

 


SISÈ.- ADONAR DE LES DELEGACIONS DE LA ALCALDIA EN LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES, AIXÍ COM DE LES DELEGACIONS EN MATÈRIA ORGANITZATIVA QUE ESTIMI CONVENIENT CONFERIR LA PRESIDÈNCIA.

 


SETÈ.- ELECCIÓ I NOMENAMENT DEL TRESORER/TRESORERA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

 


VUITÈ.- ACORDS DE CONTINGUT ECONÒMIC:

 


8.1.- RÈGIM DE DEDICACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, TANT EXCLUSIVA COM A PARCIAL, AMB DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CÀRRECS I LA QUANTIA QUE CORRESPONDRÀ PER CADASCUNA D'ELLES, SEGONS EL QUE ES DISPOSA EN L'ARTICLE 75, 1 i 2 DE LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL (LRBRL)

 


8.2.- ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, amb les diferències que corresponguin en atenció a la responsabilitat, (Art. 75.3 LRBRL).

 


8.3.- INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI, com a reintegrament de despeses realitzades en l'exercici de les funcions, (Art. 75.4 LRBRL).

 


8.4.- DOTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS, distingint entre el component fix i el variable (Art. 73.3 LRBRL).

 

 


ACTE DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

· 11/06/2015 11:38
General

album: ESCUDO2.PNGPUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 133/2015
DE CONVOCATÒRIA
SESSIÓ CONSTITUTIVA AJUNTAMENT PLE


En exercici de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribueixen a aquesta Alcaldia,


RESOLC:1º Convocar sessió Constitituva del Ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer que tindrà lloc:
Dia: 13 de juny de 2015, dissabte.
Hora: 12:00 hores
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
2º Ordre del dia de la sessió:
Constitució de la Corporació municipal i elecció de l'alcalde.

3º Traslladar la present Resolució als Regidors electes, que hauran de personar-se en aquest acte, d'acord amb la legislació aplicable, proveïts de la següent documentació:

  Acreditació de la seva personalitat

  Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas que no l'hagués presentat amb anterioritat en Secretaria de l'Ajuntament (art. 195 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General).

  Acreditació de les declaracions formulades davant la Secretaria de l'Ajuntament, en els impresos que s'han lliurat prèviament, relatives a:

  Causes de possibles incompatibilitats.

  Activitats i Béns.

Alcàntera de Xúquer , a 9 de juny de 2015 L'ALCALDESSA EN FUNCIONS, TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO DAVANT MEU, LA SECRETÀRIA Ma Teresa Soler i Tarazona


Documentació en .zip - enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0B3UiskqbIX2rUmNUWDFfa0UtalE/view?usp=sharing

 

 •  


OBRES PÚBLIQUES A ALCÀNTERA DE XÚQUER

· 08/06/2015 12:12
General
album: ESCUDO2.PNG

05/06/2015
El municipi de la Ribera Alta disposarà de 26.000 euros de la Diputació de València per a escometre obres urgents
El Pla d'Actuacions Programades (PAP) de la corporació incrementa el seu pressupost i aconseguix els catorze milions per al període 2014-2015
Noticia completa: http://www.dival.es/va/sala-prensa/prensa-noticias?page=2

EJECUCIONES TRIMESTALES DE LAS ENTIDADES LOCALES - TR 1 2015

· 08/05/2015 12:23
ECONOMIA MUNICIPALEnlace:EXECUCIÓ TRIMESTRAL ENTITAT LOCAL - TR 1 2015

· 08/05/2015 11:50
ECONOMIA MUNICIPALEnllaç :


« Octubre 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31