ValenciCastellanoEnglish (History)Franais (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
19/06/2019 14:09


NOMENAMENT DE LA TITULAR DE LA TRESORERIA MUNICIPAL D'ALCNTERA DE XQUER

· 25/06/2015 13:59
ECONOMIA MUNICIPAL

PUBLICACI DEL NOMENAMENT DE LA TITULAR DE LA TRESORERIA MUNICIPAL D'ALCNTERA DE XQUER


Per acord plenari de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer de 18 de juny del 2015, ha estat nomenada com aTresorera Municipal per al periode de la legislatura 2015-2019, laSra. Lorena Igual Chicn, amb inici de les seues funcions a l'endem de l'acord de referncia.
La Tresoreria Municipal t la seu a la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer - Carrer Ausis March 2 - 46293 Alcntera de Xquer - Telfon de la Tresoreria: 962580402 - Fax de la Tresoreria: 962580679 - correu electrnic:axuquer@gva.es.
La senyora Tresorera atendr al pblic els dimarts hbils des de les 10:00 hores fins les 14:00 hores. Petici cita prvia: 962580402 (telf) - axuquer@gva.es, amb indicaci de l'assumpte o expedient a tractar per l'interessat/ada.

DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER - RESOLUCI ALCALDIA 145/2015

· 23/06/2015 18:02
album: ESCUDO2_1.PNG

DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER - RESOLUCI ALCALDIA 145/2015

DETALL: AQUESTA ALCALDIA RESOL


PRIMER.- Designar als segents regidors i regidores com a titulars de les Regidories, Serveis o rees que s'indiquen,

 • Regidora Delegada d'Economia i Hisenda, Sra. Lorena Igual Chicn.

 • Regidora Delegada de Serveis Socials, Festes, Igualtat-LGTB i Agermanament, Sra. Lorena Igual Chicn.

 • Regidor Delegat de Educaci i Cultura, Sr. Luis Suer Penalva.

 • Regidora Delegada de Sanitat, Joventut i Seguretat Vial , Sra. Deborah Peris Bataller.

 • Regidor Delegat d'Agricultura, Medi Ambient, Ocupaci, Esports i Participaci Ciutadana, Sr. Regidor Jos Javier Andjar Briz.


BECARIS LA DIPU ET BECA JULIOL-AGOST 2015

· 17/06/2015 12:21
General
album: ESCUDO2_1.PNG
A LES 12:00 HORES DEL DIMARTS 22 DE JUNY DEL 2015, ELS BECARIS
BAREMATS PER LA JUNTA DE QUALIFICACI MUNICIPAL REUNIDA EL 21 DE JUNY, HAN ESTAT CONVOCATS PER A REUNI DE GESTI DEL PROGRAMA LA DIPU ET BECA 2015.
Lloc: Sal de Sessions de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer

Relaci de becaris

PLE EXTRAORDINARI 18 DE JUNY DEL 2015

· 16/06/2015 14:02
Generalarticles: LLIBRE ACTES MUNICIPALS.jpg

PUBLICACIӠ de convocatria a sessi municipal

Ple Extraordinari

Data celebraci: 18 de juny del 2015, DIJOUS

Hora inici de la sessi: 21:00 hores.

Lloc de celebraci: Sal de Sessions de lAjuntament dAlcntera de Xquer.

Comunicacions: Telf. 962580402 - Fax. 962580679 - axuquer@gva.es www.alcanteradexuquer.es

Per la present li notifique que la Alcaldia ha convocat sessi extraordinria de plenari municipal dacord amb la resoluci que consta seguidament:

N 137/2015

DECRET DE CONVOCATRIA DE SESSI EXTRAORDINRIA DEL PLE

DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER.Dn. JULIO AURELIO GARCA MARTNEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER (VALNCIA),En exercici de les competncies que a esta Alcaldia corresponen d'acord amb el que establix l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Rgim Local, pel present RESOLC CONVOCAR Sessi Extraordinria de Ple d'este Ajuntament, SESSI ORGANITZATIVA, a celebrar en el Sal de Sessions de la Casa Consistorial, en l'hora i data indicats i amb subjecci a l'Orde del Dia que s'indica:DIA: 18 DE JUNY DEL 2015 , DIJOUS

HORA: 21:00 HORES.

LLOC: SAL DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER

SESSI: EXTRAORDINRIA DE PLE MUNICIPAL SESSI ORGANITZATIVA


En compliment de l'establert en l'article 38 del Reglament Orgnic i de Funcionament (ROF):


RESOLC

PRIMER. - CONVOCAR SESSI EXTRAORDINRIA DE PLE DE LA CORPORACI A CELEBRAR EN EL SAL DE SESSIONS D'AQUESTA CASA CONSISTORIAL , EL DIA 18 DE JUNY DE 2015, A les 21:00 HORES EN PRIMERA CONVOCATRIA.


SEGON.- FIXAR EL SEGENT ORDRE DEL DIA DE LA SESSI:

PRIMER.- ADONAR DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER.


SEGON.- ADONAR DELS GRUPS POLTICS MUNICIPALS I DEL SEU RGIM DE FUNCIONAMENT (PORTAVEU, CALENDARI, HORARI I RGIM D'ATENCI).


TERCER.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.QUART.- CREACI I COMPOSICI DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.


CINQU.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACI EN ELS RGANS COLLEGIATS QUE SIGUEN COMPENTENCIA DEL PLE.


SIS.- ADONAR DE LES DELEGACIONS DE LA ALCALDIA EN LES PRESIDNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES, AIX COM DE LES DELEGACIONS EN MATRIA ORGANITZATIVA QUE ESTIMI CONVENIENT CONFERIR LA PRESIDNCIA.


SET.- ELECCI I NOMENAMENT DEL TRESORER/TRESORERA DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER.


VUIT.- ACORDS DE CONTINGUT ECONMIC:


8.1.- RGIM DE DEDICACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACI, TANT EXCLUSIVA COM A PARCIAL, AMB DETERMINACI DEL NOMBRE DE CRRECS I LA QUANTIA QUE CORRESPONDR PER CADASCUNA D'ELLES, SEGONS EL QUE ES DISPOSA EN L'ARTICLE 75, 1 i 2 DE LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RGIM LOCAL (LRBRL)


8.2.- ASSISTNCIES A RGANS COLLEGIATS, amb les diferncies que corresponguin en atenci a la responsabilitat, (Art. 75.3 LRBRL).


8.3.- INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI, com a reintegrament de despeses realitzades en l'exercici de les funcions, (Art. 75.4 LRBRL).


8.4.- DOTACIONS ALS GRUPS POLTICS, distingint entre el component fix i el variable (Art. 73.3 LRBRL).


ACTE DE CONSTITUCI DE L'AJUNTAMENT D'ALCNTERA DE XQUER

· 11/06/2015 11:38
General

album: ESCUDO2.PNGPUBLICACI DE LA RESOLUCI DE L'ALCALDIA 133/2015
DE CONVOCATRIA
SESSI CONSTITUTIVA AJUNTAMENT PLE


En exercici de les competncies que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Rgim Local i el Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refs de les disposicions legals vigents en matria de Rgim Local, atribueixen a aquesta Alcaldia,


RESOLC:1 Convocar sessi Constitituva del Ple de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer que tindr lloc:
Dia: 13 de juny de 2015, dissabte.
Hora: 12:00 hores
Lloc: Sal de Sessions de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer
2 Ordre del dia de la sessi:
Constituci de la Corporaci municipal i elecci de l'alcalde.

3 Traslladar la present Resoluci als Regidors electes, que hauran de personar-se en aquest acte, d'acord amb la legislaci aplicable, provets de la segent documentaci:

  Acreditaci de la seva personalitat

  Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas que no l'hagus presentat amb anterioritat en Secretaria de l'Ajuntament (art. 195 de la Llei Orgnica Reguladora del Rgim Electoral General).

  Acreditaci de les declaracions formulades davant la Secretaria de l'Ajuntament, en els impresos que s'han lliurat prviament, relatives a:

  Causes de possibles incompatibilitats.

  Activitats i Bns.

Alcntera de Xquer , a 9 de juny de 2015L'ALCALDESSA EN FUNCIONS, TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO DAVANT MEU, LA SECRETRIA Ma Teresa Soler i Tarazona


Documentaci en .zip - enlla:

https://drive.google.com/file/d/0B3UiskqbIX2rUmNUWDFfa0UtalE/view?usp=sharing

« Juny 2019 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30