CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLE MUNICIPAL 30 03 2011
Enviat per secretaria el 28/03/2011 17:25

TEXT DE LA CONVOCATÒRIA:

Tinc l’honor de comunicar-li decret de presidència convocant a sessió municipal, d’acord amb este detall:

“R.A.43/2011 Convocant sessió ordinaria ple municipal

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L´AJUNTAMENT D´ALCANTERA DE XÚQUER (VALÉNCIA)

Fent ús de les atribucions que em conferix la legislació local convoque als Srs. Regidors i Regidores, a sessió ordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL, el dia 30 de març del 2011 (dimecres), a les 20:00 hores en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 22 DE DESEMBRE DEL 2010.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

TERCER.- APROVACIÓ, SI CAL, DICTÀMENS DE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

* PER CONTRACTACIÓ DE LES OBRES A REALITZAR A LA CASA DE LA CULTURA (PROGRAMA REHABILITACIÓ DE BÉNS IMMOBLES DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA)

QUART.- ACCEPTACIÓ, SI CAL, DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS EXP 493/2010 DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA.

QUINT.- ACCEPTACIÓ, SI CAL, DE PPOS ADDICIONAL PER A EXECUTAR OBRA EN CARRER VERGE DEL PUIG.

SEXT.- APROVACIÓ, SI CAL, D’OBERTURA D’EXPEDIENT PER EXECUCIÓ DE L’OBRA EN “PORTELLES” DEL BARRI DE LES MALVINES.

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D' URGÈNCIA DE PUNTS NO INCLOSOS EN L' ORDRE DEL DIA.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.

TERCER.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.

QUART.- PRECS I PREGUNTES.

De no reunir-se el número suficient de Regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes les quaranta-huit hores següents.

Així mateix se li recorda que és obligatòria la seua assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de Règim Local i Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic.

Així ho ordena, l'Alcaldessa-Presidenta, a Alcàntera de Xúquer a 25 de març del 2011.SIGNAT, TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO. Davant fedatària municipal: LA SECRETÀRIA.”

Lliure el present per a notificació en data 25 de març del 2010

La Secretària Municipal

M Teresa Soler i Tarazona