Nomenament de Tinents d'Alcalde
Enviat per secretaria el 16/06/2015 14:16

ANUNCI DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER

á

Tinc l'honor de fer p˙blic que el Sr. Alcalde-President ha decretat els nomenaments de TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER, per resoluciˇ que literalment diu:

á

"DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

A l'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER

á

D. JULIO AURELIO GARC═A MART═NEZ, Alcalde-President de l'Ajuntament d'AlcÓntera de X˙quer (ValŔncia),En exercici de les atribucions pr˛pies d'aquesta Alcaldia regulades en l'article 21-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del RŔgim Local, que literalment expressa:


"2. Correspon aixÝ mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde."


Considerant que de conformitat amb l'article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en la redacciˇ donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre "...Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absŔncia o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest entre els membres de la Junta de Govern Local, i on no existeix, d'entre els Regidors...".

Coneguts els antecedents descrits i en exercici de les facultats que em confereix la legislaciˇ vigent, pel present


RESOLC

PRIMER: Atorgar la condiciˇ de Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament d'AlcÓntera de X˙quer, als Regidors que a continuaciˇ es relacionen:

Primer Tinent d'Alcalde: DONYA LORENA IGUAL CHICËN.

Segon Tinent d'Alcalde: DON LUIS SUĐER PENALVA

á

Els Tinents d'Alcalde, de no conferir-se una delegaciˇ expressa, substituiran a la PresidŔncia en els casos d'absŔncia, malaltia o vacant, segons ordre de nomenament, adonant de la seua actuaciˇ al Ple Municipal en la primera sessiˇ que se celebre.

á

SEGON: Comunicar aquest Decret als interessats, fent-los constar que hauran de tenir informada a la PresidŔncia de les seves atribucions com a Alcalde Acctal., no podent en el citat exercici, ni modificar les delegacions efectuades amb anterioritat ni atorgar altres noves.

á

TERCER: Els cessaments i nomenaments efectuats assortiran efectes des de la seva notificaciˇ, sense perjudici de donar compliment al que es disposa en l'article 44 del Reglament d'Organitzaciˇ i Funcionament, fent-se p˙blics en el ButlletÝ Oficial de la ProvÝncia de ValŔncia i donant compte al Ple Municipal.

AixÝ ho ordena i mana i signa l'Alcalde-President, a AlcÓntera de X˙quer, a 13 de juny de 2015. L'ALCALDE ľ PRESIDENT . Davant meu, LA SECRET└RIA Ma Teresa Soler i Tarazona"

á

á

AlcÓntera de X˙quer, a 13 de juny del 2015. DiligŔncie i signe per a publicaciˇ oficial. La SecretÓria, Ma Teresa Soler i Tarazona.

á

- PUBLICACIË AL TAULER D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER