ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES 24/05/2015
Enviat per secretaria el 02/04/2015 14:50
Edicto de la Junta Electoral Provincial de Valencia sobre locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de campaña electoral de los municipios de la provincia de Valencia.

Miércoles, 15 de Abril de 2015 - BOP 70

Junta Electoral Provincial de València
Edicte de la Junta Electoral Provincial de València sobre locals i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta de campanya electoral dels municipis de la província de València.
EDICTE
Havent-se convocat ELECCIONS LOCALS, per Reial decret 233/2015 de 30 de març, i ELECCIONS A CORTS VALENCIANES per Decret 4/2015 de 30 de març, del President de la Generalitat Valenciana, que tindran lloc el pròxim dia 24 de maig, i de conformitat amb l'estipulat en l'article 57.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, adjunt es remet relació dels locals i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral, amb especificació dels dies i hores en què cadascun siga utilitzable, en les Juntes Electorals de Zona de la Província de València.
València a 11 d'abril de 2015.-El secretari de la Junta Electoral Provincial de València, Teodoro Jesús García Garcìa.
(...)
RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE CONSTITUEIXEN LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE XATIVA AMB EXPRESSIÓ DELS LLOCS PER A la CELEBRACIÓ D'ACTES PÚBLICS. ELECCIONS LOCALS I A CORTS VALENCIANES 2.015
(...)
- ALCÀNTERA DE XÚQUER
Locals d'Acte de Campanya Electoral
Casa de la Música, durant tota la campanya electoral, de 17 a 24 hores.

Junta Electoral Provincial de Valencia
Edicto de la Junta Electoral Provincial de Valencia sobre locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de campaña electoral de los municipios de la provincia de Valencia.
EDICTO
Habiéndose convocado ELECCIONES LOCALES, por Real Decreto 233/2015 de 30 de marzo, y ELECCIONES A CORTES VALENCIANAS por Decreto 4/2015 de 30 de marzo, del President de la Generalitat Valenciana, que tendrán lugar el próximo día 24 de mayo, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, adjunto se remite relación de los locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral, con especificación de los días y horas en que cada uno sea utilizable, en las Juntas Electorales de Zona de la Provincia de Valencia.
Valencia a 11 de abril de 2015.-El secretario de la Junta Electoral Provincial de Valencia, Teodoro Jesús García Garcìa.
(...)
RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE XATIVA CON EXPRESIÓN DE LOS LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS. ELECCIONES LOCALES Y A CORTES VALENCIANAS 2.015
(...)
- ALCÀNTERA DE XÚQUER
Locales de Acto de Campaña Electoral
Casa de la Música, durante toda la campaña electoral, de 17 a 24 horas.

*********************************************************************************

Pot descarregar el document de CALENDARI ELECCIONS LOCALS 2015
Enllaç:
https://drive.google.com/file/d/0B3UiskqbIX2rWjJDMTlkSXdKMEU/view?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------
 
Notícia Ampliada
Edicto de la Junta Electoral de Zona de Xàtiva sobre proclamación de candidaturas elecciones 2015.

Enllaç:


https://bop.dival.es/bop/


Pot descarregar el document de CALENDARI ELECCIONS LOCALS 2015


Enllaç:
https://drive.google.com/file/d/0B3UiskqbIX2rWjJDMTlkSXdKMEU/view?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------

Edicto de la Junta Electoral Provincial de Valencia sobre locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de campaña electoral de los municipios de la provincia de Valencia.

Miércoles, 15 de Abril de 2015 - BOP 70

Junta Electoral Provincial de Valencia
Edicto de la Junta Electoral Provincial de Valencia 
sobre locales y lugares públicos que se reservan
para la realización gratuita de campaña electoral de 
los municipios de la provincia de Valencia.
EDICTO
Habiéndose convocado ELECCIONES LOCALES, por Real Decreto 233/2015 de 30 de marzo, y ELECCIONES A CORTES VALENCIANAS por Decreto 4/2015 de 30 de marzo, del President de la Generalitat Valenciana, que tendrán lugar el próximo día 24 de mayo, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, adjunto se remite relación de los locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral, con especificación de los días y horas en que cada uno sea utilizable, en las Juntas Electorales de Zona de la Provincia de Valencia.
Valencia a 11 de abril de 2015.-El secretario de la Junta Electoral Provincial de Valencia, Teodoro Jesús García Garcìa.
(...)
RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA DE XATIVA CON EXPRESIÓN DE LOS LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS.
ELECCIONES LOCALES Y A CORTES VALENCIANAS 2.015
(...)
- ALCANTERA DE XUQUER
Locales de Acto de Campaña Electoral
Casa de la Música, durante toda la campaña electoral, de 17 a 24 horas.