PRESENTACIË SOLĚLICITUTS XARXA LLIBRES
Enviat per secretaria el 26/11/2015 14:57Des del dimarts dia 01 de desembre fins el divendres 18 de desembre de 2015, de 9:00 a 14:00 hores, es poden presentar a les oficines municipals d'aquest Ajuntament (Carrer AusiÓs March,2 - telf 962580402) les solĚlicituts al programa d'ajudes de Xarxa Llibres.

Aportaciˇ de documents:
- Fotoc˛pia del D.N.I.-NIE-Passaport, del pare/mare/tutor legal de l'alumne/a.
- Original o c˛pia compulsada de les factures o documents de valor provatori equivalent de la compra de llibres de text i altre material curricular, efectuada a l'any 2015.
- Certificat bancari del n˙mero de compte o c˛pia de les dades de la llibreta (deu figurar clarament el n˙mero IBAN).
- N˙mero del c˛di del centre educatiu (vos el diu el centre)
- N˙mero de identificaciˇ (NIA) de l'alumne/a (vos el diu el centre)

Web descarregar model solĚlicitut:
http://www.ceice.gva.es/va/xarxallibres